Algemene verkoopsvoorwaaren

PAPAVER SCIENTIFIC COMMUNICATION S.P.R.L., hierna genoemd "de leverancier-dienstverlener"
Maatschappelijk zetel: Louis Davidlaan 11, 1410 Waterloo
Ondernemingsnummer: : 0837.285.093

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN MATERIËLE EN/OF IMMATERIËLE PRODUCTEN EN DIENSTPRESTATIES
1. TOEPASSINGSGEBIED


1.1. Door het aanvragen van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij de leverancier-dienstverlener, aanvaardt de Klant automatisch de toepassing van de volgende voorwaarden op de genoemde offerte of bestelling: onderhavige algemene voorwaarden. De Klant doet afstand van het recht zich te beroepen op clausules of voorwaarden die hijzelf heeft opgemaakt of van derden, zelfs indien zij aan de leverancier-dienstverlener zijn medegedeeld of worden geacht aan hem bekend te zijn.
1.2. De door de leverancier aan de klant verstrekte catalogi, prospectussen, prijslijsten, schema's, plannen, tekeningen en foto's hebben geen contractuele waarde, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Bestellingen geregistreerd door eventuele agenten, aangestelden of vertegenwoordigers van de leverancier-dienstverlener,alsmede de door hen verstrekte informatie of gedane toezeggingen, zijn slechts bindend voor de leverancier-dienstverlener zelf onder voorbehoud van zijn schriftelijke bekrachtiging.
1.3. Elke afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden goedgekeurd door de leverancier-dienstverlener.

2. VOORAFGAANDE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT


2.1. De Klant verbindt zich ertoe de leverancier-dienstverlener alle gegevens ter beschikking te stellen die nuttig zijn voor de geïnformeerde opmaak van offertes of orderbevestigingen, alsook alle informatie die later de goede uitvoering van de genoemde bestellingen mogelijk kan maken.
2.2. Elke fout in de keuze of identificatie van producten, materialen, uitrusting, software, ontwikkelingen en/of diensten van welke aard ook die het voorwerp uitmaken van een geplaatste bestelling bij de leverancier-dienstverlener, alsmede elke onoplettendheid bij de uitvoering van een opdracht die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een inbreuk of nalatigheid van de Klant met betrekking tot de in punt 2.1. omschreven verplichtingen, kan in geen geval aan de leverancier-dienstverlener worden aangerekend.

3. PRIJZEN


3.1. De prijzen vermeld op de websites of vermeld in de prijslijsten, catalogi of andere documenten of media uitgegeven door de leverancier-dienstverlener of zijn leveranciers, zijn uitsluitend indicatief. Ze gelden exclusief btw, milieu- en andere heffingen die ten laste zijn van de leverancier-dienstverlener.
3.2. Tenzij anders is bepaald, is de geldigheid van de offertes beperkt tot 30 kalenderdagen.
3.3. De prijzen die van toepassing zijn op de bij de leverancier-dienstverlener geplaatste bestellingen zijn de prijzen die gelden op de datum van uitvoering van deze bestellingen. De Klant zal dus, zonder de bestelling te kunnen annuleren of enige vorm van directe of indirecte schadevergoeding te kunnen eisen, de herziening moeten dragen van de prijzen die voorkomen in de offerte voorafgaand aan de genoemde bestelling of de bevestiging ervan, met name als gevolg van stijgingen van de kosten van grondstoffen, bevoorradingskosten, personeelskosten, transportkosten, douanerechten en andere kosten ten laste van de leverancier-dienstverlener.

4. UITVOERINGSTERMIJNEN EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN


4.1. De door de leverancier opgegeven uitvoeringstermijnen van de bestelling worden te goeder trouw vermeld. Aangezien de naleving ervan met name afhangt van factoren waarop de leverancier-dienstverlener geen invloed heeft, zijn zij niet bindend. Bijgevolg kan een vertraging in de uitvoering door de leverancier-dienstverlener geen aanleiding geven tot ontbinding van de bestelling noch tot betaling van enige schadevergoeding door de leverancier-dienstverlener, tenzij de klant het bewijs levert van een ernstige inbreuk door de leverancier-dienstverlener.
4.2. In het geval dat de uitvoering van de bestelling definitief of voor lange tijd onmogelijk is door omstandigheden buiten de wil van de Leverancier, kan de Klant slechts aanspraak maken op terugbetaling van het deel van de prijs die hij op de datum van het intreden van de oorzaak buiten onze wil reeds heeft betaald en die meer bedraagt dan de waarde van de op dat tijdstip reeds verrichte leveringen en/of diensten.
4.3. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen, producten en/of diensten gefactureerd zodra de Klant ervan in kennis is gesteld dat zij beschikbaar zijn. De opslag van goederen, media, software en andere producten die door cliënt zijn besteld maar niet door hem zijn opgehaald, geïnstalleerd en/of gedownload op de door leverancier-dienstverlener aangegeven datum, geschiedt voor risico van klant vanaf het verstrijken van de genoemde datum. Indien de Klant de door hem bestelde producten en/of diensten niet in ontvangst neemt, kan de leverancier-dienstverlener hem een aangetekende brief sturen waarin hij hem formeel verzoekt deze situatie binnen 15 dagen recht te zetten. Indien de Klant dit nalaat voor het verstrijken van deze termijn, wordt de bestelling automatisch beschouwd als geannuleerd ten nadele van de Klant en blijft het door de Klant betaalde voorschot definitief verworven voor de leverancier-dienstverlener ter dekking van zijn verschillende kosten, alsook van de kosten voor het opnieuw verzenden van de producten en/of goederen naar hun leveranciers, onverminderd elke andere schadevergoeding die de leverancier-dienstverlener zou kunnen eisen als vergoeding voor de schade die hij in dit verband lijdt.
4.4. Indien de Klant zich online via internet, op afstand of per post heeft ingeschreven voor een mede door de leverancier-dienstverlener georganiseerde activiteit, beschikt de Klant over een termijn van veertien werkdagen om deze inschrijving per aangetekende brief en/of e-mail te annuleren. Na deze periode wordt voor alle annuleringen een vast bedrag van 600,00 euro excl BTW in rekening gebracht om alle administratieve kosten te dekken. In geval van annulering door de Klant tussen de 90e dag en de 30e dag vóór de datum van de activiteit zal de Klant de helft (1/2) van de prijs van zijn inschrijving verschuldigd zijn. In geval van een annuleringsverzoek binnen 30 dagen voor de activiteit is de Klant de volledige prijs verschuldigd.

5.TRANSPORT - RISICO'S - ONGEVALLEN


5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de bestelde producten, software, hardware en andere apparatuur voor rekening, risico en gevaar van de Klant vervoerd, gedownload en/of geïnstalleerd.
5.2. De goedkeuring van de kwaliteit, kwantiteit en conformiteit van de diensten, producten, programmatuur, ontwikkelingen, materialen en apparatuur valt onder de verantwoordelijkheid van de klant en wordt geacht plaats te vinden wanneer deze worden afgehaald bij de leverancier-dienstverlener of, indien de levering door de leverancier-dienstverlener wordt verzorgd, wanneer deze bij de klant worden afgeleverd. Indien de producten of diensten door de klant moeten worden gedownload, is de leveringsdatum die van de kennisgeving van de beschikbaarheid van de diensten en/of producten door de leverancier-dienstverlener aan de klant. Elk voorbehoud of elke klacht van de klant moet, om ontvankelijk te zijn, per aangetekende brief aan de leverancier-dienstverlener worden voorgelegd binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van levering van de producten, materialen of uitrusting in kwestie door de leverancier-dienstverlener. De leveringen, producten of apparatuur waarop een klacht betrekking heeft, moeten ter beschikking van de leverancier-dienstverlener blijven voor inspectie. Voornoemde voorbehouden of klachten schorten de betaling van de door de klant verschuldigde bedragen niet op.

6. OMVANG EN BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE


6.1. Tenzij anders vermeld op de offerte of orderbevestiging van de leverancier-dienstvelener of op het garantiecertificaat dat de door de leverancier-dienstverlener geleverde producten, diensten, materialen en/of apparatuur vergezelt, worden deze gedurende een periode van 1 maand vanaf hun levering gegarandeerd tegen verborgen ontwerp-, ontwikkelings- en/of constructiefouten, alsmede tegen conformiteitsgebreken en "bugs", dit alles met de gebruikelijke toleranties.
6.2. De leverancier-dienstverlener garandeert dat de producten en/of diensten die door een Klant, die een "consument" is in de zin van het Belgisch Handelswetboek, worden besteld en afgenomen, op het moment van levering, installatie of op het moment dat ze beschikbaar worden gesteld om te downloaden, in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Deze garantie dekt alleen de bestaande conformiteitsgebreken op het ogenblik van de levering van de goederen en/of diensten en die binnen twee jaar na levering van het product en/of de dienst worden ontdekt, zullen door de leverancier-leverancier binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument kosteloos worden hersteld of het product en/of de dienst worden vervangen. De consument is verplicht de leverancier-dienstverlener te melden binnen 2 maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek of het conformiteitsprobleem of het tijdstip waarop dit redelijkerwijs had moeten worden ontdekt. Na een periode van 6 maanden na de levering ligt de bewijslast voor het gebrek aan overeenstemming bij de consument.
6.3. De garantie is alleen geldig op voorwaarde dat de producten, diensten, materialen en/of apparatuur onder normale omstandigheden en volgens goed vakmanschap zijn gebruikt. Zij is uitgesloten in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid, gebrek aan onderhoud en/of bedieningsfouten. Bovendien kan de klant geen beroep doen op deze garantie indien de door de leverancier-dienstverlener geleverde producten, materialen, diensten en/of uitrustingen zonder toestemming of tussenkomst van de leverancier-dienstverlener gemengd of verwerkt werden met elementen van een andere oorsprong, noch in geval van demontage, hermontage, wijziging, enz. van deze producten, diensten, materialen en/of uitrustingen door personen die niet erkend zijn door de leverancier-dienstverlener of zijn leveranciers.
6.4. De garantie van de leverancier-dienstverlener is strikt beperkt tot de vervanging van als defect erkende producten, materialen, diensten en/of uitrustingen, met uitsluiting van alle schade en interesten, met name voor indirecte, commerciële, financiële, morele, esthetische of andere schade.

7. BETALINGEN


7.1. Indien een voorschot wordt gevraagd, dient dit door de Klant contant te worden betaald bij het plaatsen van de bestelling. De leverancier-dienstverlener is slechts aan de opdracht gebonden onder voorbehoud van ontvangst van dit voorschot en onverminderd de door de klant krachtens punt 2.1. te verstrekken informatie. Tenzij in de offerte of orderbevestiging van de leverancier-de leverancier-dienstverlener anders is bepaald, is het saldo van de prijs contant betaalbaar bij de levering van de betrokken producten, diensten, materialen en/of apparatuur.
7.2. In geval van niet-betaling van om het even welk bedrag op de vervaldag zal de Klant een forfaitaire toeslag van vijftien procent (15 %) van dit bedrag verschuldigd zijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vooraf is vereist. Bovendien brengt het aldus verhoogde bedrag automatisch moratoire interesten op, berekend overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
7.3. Elke niet-betaling door de Klant machtigt de leverancier-dienstverlener om alle lopende bestellingen ten aanzien van de klant op te schorten tot volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen in hoofdsom, forfaitaire toeslagen en verwijlintresten.

8. OVERDRACHT VAN EIGENDOM


8.1. Bij uitdrukkelijke overeenkomst blijven de door de leverancier-dienstverlener geleverde producten, materialen of apparatuur de ondeelbare eigendom van de leverancier-dienstverlener tot de datum van volledige betaling van de prijs van de bestelling, vermeerderd met de daarop betrekking hebbende verwijlintresten en forfaitaire toeslagen.
8.2. In geval van verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van het geheel of een gedeelte van de in punt 8.1. hierboven bedoelde producten, materialen of uitrustingen, zal de door de klant aan de leverancier-dienstverlener verschuldigde schadevergoeding worden berekend tegen vervangingswaarde, en niet worden geconditioneerd of opgeschort door de eventuele tussenkomst van de verzekering van de klant. In dat geval zijn de bepalingen van de punten 7.2. en 7.3. hierboven onmiddellijk van toepassing op de door de klant verschuldigde vergoedingen.

9. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING


9.1. De leverancier-dienstverlener respecteert de privacy van zijn klanten en bewaart geen gegevens over zijn klanten die niet noodzakelijk zijn voor het nastreven van zijn bedrijfsdoelstelling. Deze gegevens (naam van de persoon en/of onderneming, post- en/of elektronisch adres(sen), telefoonnummer(s)) worden door de klanten zelf verstrekt en zijn essentieel voor de succesvolle afhandeling van de door de leverancier-dienstverlener uitgebrachte offertes en bij hem geplaatste bestellingen. Deze informatie kan door de betrokken klanten worden geraadpleegd en zo nodig worden gecorrigeerd. Zij kunnen op verzoek uit de database van de leverancier-dienstverlener worden verwijderd indien gedurende een periode van twee (2) jaar geen transactie met de betrokken klant is geopend.
9.2. De leverancier-dienstverlener kan gegevens doorgeven betreffende de aankopen van zijn professionele klanten doorgeven aan zijn leveranciers gevestigd binnen de EER.

10. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT


10.1. Elk geschil tussen de leverancier-dienstverlener en de klant valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de leverancier-dienstverlener, ongeacht de plaats waar de bestelling werd gesloten of uitgevoerd.
10.2. Op de door de leverancier-dienstverlener uitgebrachte offertes en geregistreerde bestellingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en met name deze algemene voorwaarden.